ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบั ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 เม.ย. 2565
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
10 ม.ค. 2565
3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
04 ต.ค. 2564
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ต.ค. 2564
5 การกำหนดจำนวนวันหรือครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 ต.ค. 2564
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 ต.ค. 2564
7 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
89
02 ก.ย. 2564
8 ละทิ้งหน้าที่ราชการกับทอดทิ้งหน้าที่ราชการต่างกันอย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร
262
05 ก.ค. 2564
9 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
07 เม.ย. 2564
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4