การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
 
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
 
การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 222 คน] เมื่อ 25 พ.ค. 2563
การเบิกค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 228 คน] เมื่อ 25 พ.ค. 2563
การฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 201 คน] เมื่อ 25 พ.ค. 2563
การเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 207 คน] เมื่อ 25 พ.ค. 2563
การเบิกจ่ายเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 213 คน] เมื่อ 22 พ.ค. 2563
การรับและส่งเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 211 คน] เมื่อ 22 พ.ค. 2563
การยืมเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 209 คน] เมื่อ 22 พ.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินสะสม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 240 คน] เมื่อ 22 พ.ค. 2563
การช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 204 คน] เมื่อ 22 พ.ค. 2563
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 206 คน] เมื่อ 02 เม.ย. 2563
การชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 224 คน] เมื่อ 02 เม.ย. 2563
การจัดทำงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 204 คน] เมื่อ 02 เม.ย. 2563
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 205 คน] เมื่อ 01 เม.ย. 2563
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 212 คน] เมื่อ 15 ก.พ. 2563
คู่มือสำหรับงานพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 208 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1